‘ข้อมูลชุมชน’ ก้าวสำคัญของการขับเคลื่อนชุมชนสุขภาวะ

หากย้อนถามถึงหนึ่งในเบื้องหลังความสำเร็จจากการขับเคลื่อนงานชุมชนน่าอยู่ตลอดกว่า 6 ปีที่ผ่านมา ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) ที่ทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 2,500 แห่งและภาคีเครือข่ายในทุกภาคส่วนนั้น ใครจะคิดว่าเริ่มต้นที่การมี “ข้อมูล” ในก้าวแรก

หากย้อนถามถึงหนึ่งในเบื้องหลัง ความสำเร็จจากการขับเคลื่อนงานชุมชนน่าอยู่ตลอดกว่า 6 ปีที่ผ่านมา ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) ที่ทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 2,500 แห่ง และภาคีเครือข่ายในทุกภาคส่วนนั้น ใครจะคิดว่าเริ่มต้นที่การมี “ข้อมูล” ในก้าวแรก ภายใต้การขับเคลื่อน 3 ยุทธศาสตร์สำคัญ ได้แก่ ยุทธศาสตร์จัดระบบพื้นที่ สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ยุทธศาสตร์การพัฒนานวัตกรรมในพื้นที่ และยุทธศาสตร์การบูรณาการ ทาง สสส. ยังมีการนำเครื่องมือมาช่วยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย เครื่องมือสำหรับการเรียนรู้ เครื่องมือสำหรับการพัฒนานวัตกรรม และเครื่องมือสำหรับการประเมินซึ่งแต่ละเครื่องมือดังกล่าวมุ่งเน้นให้ชุมชนต้องเป็นผู้ “ลงมือ” เอง เพื่อเสริมความ เข้มแข็งให้กับชุมชนตนเอง เพราะเชื่อว่าการสร้างการเรียนรู้อย่างยั่งยืนที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ปัญหา สถานการณ์ รวมถึงรู้ศักยภาพของชุมชนเอง นำไปสู่การจัดกระบวนการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนในชุมชน และปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา ความแข็งแกร่งในชุมชน ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สสส. เอ่ยว่า ชุมชนต้องมีความเข้าใจตัวเองว่ามีศักยภาพหรือทุนในชุมชนมากน้อยแค่ไหน อย่างไรบ้าง ซึ่งที่มาของความเข้าใจต้องเริ่มที่การ “สำรวจ” ตัวเองเสมือน “รู้เขารู้เรา” ชุมชนจึงควรสำรวจศักยภาพและทุนของตนเองในด้านต่างๆ ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อนำมาซึ่ง “ข้อมูล” เป็นปัจจัย พื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนงานในลำดับต่อไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth