ยุคการศึกษาที่จะเกิดขึ้นพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ

ยุคของการศึกษาที่กำลังจะเกิดขึ้นพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ การบูรณาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ ผ่านกิจกรรมที่เน้นโครงงานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น การแสวงหาความรู้โดยไม่ต้องใช้ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีในอนาคต อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงสถานะทางการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบันก็เห็นได้ชัด

ว่ามีห้องพักขนาดใหญ่สำหรับการปรับปรุง จากข้อมูลขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบความสำเร็จน้อยที่สุดในด้านการศึกษา ประเทศตามโครงการปีพศ. 2558 เพื่อการพัฒนานักศึกษานานาชาติ อยู่ในอันดับที่ 54 จาก 70 ประเทศเมื่อเทียบกับอันดับแปดของเวียดนามแม้ว่าจะมีการใช้จ่ายด้านการศึกษา 480,000 ล้านบาทในปี 2019 นอกจากนี้นักเรียนในประเทศไทยยังไม่บรรลุ