EC ประกาศเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 350 เขตเลือกตั้งโดยมีสมาชิกละหนึ่งคน

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศว่าจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 350 คนแบ่งเป็น 350 เขตเลือกตั้งใน 77 จังหวัดในการเลือกตั้งครั้งหน้า

ตามประกาศของ EC ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันอังคารกรุงเทพฯจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนมากที่สุด 30 คนตามด้วยจังหวัดอุบลราชธานีและขอนแก่น 14 แห่งในจังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดที่จะมีเพียง ส.ส. ได้แก่ นครนายกพังงาแม่ฮ่องสอนระนองสมุทรสงครามสิงห์บุรีและอ่างทอง

จังหวัดที่เหลือจะมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ระหว่าง 2-9 ภายใต้รัฐธรรมนูญจะมีอีก 150 คนจากรายชื่อพรรค

การสำรวจสำมะโนประชากรของประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาทำให้จำนวนประชากร 66,188,503 คนใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะเข้ารับการเลือกตั้งในปีหน้า โดยเฉลี่ยแล้ว MP หมายถึง 189,110 คน

วันเลือกตั้งที่แน่นอนยังไม่ได้รับการแก้ไขโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะเป็นวันใดก็ได้ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ถึงสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมปีหน้า

การรณรงค์เลือกตั้งยังคงเป็นสิ่งต้องห้ามแม้ว่าข้อ จำกัด ทางการเมืองส่วนใหญ่จะถูกปลดเปลื้อง